Kategoriarkiv: Nyheder

FORÅRSBREV 2022

Forårsbrev 2022 – Haveforeningen Kirkevangen

Kære Kolonihavefolk!

Her får I lige et mindre forårsbrev med nogle praktiske oplysninger vedr. det at være lejer i Haveforeningen Kirkevangen. Der blev åbnet for vandet lørdag den 26. marts kl. 11.

Foreningens hjemmeside, som har fået en ansigtsløftning, hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk

Foreningen har 6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne.

Alle hække skal være klippet inden 1. juli og igen inden 1. oktober. Hækafklip på græsset skal fjernes. Som udgangspunkt er hækhøjden 1,60 m. Det er vigtigt at huske også at klippe sin hæk ind, da en lastbil / ambulance skal have nem adgang til de forskellige kolonihaver.

Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaverne i hele Århus Kommune.

Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald udfor have 38. Den vil være åben hver søndag fra 13 til 14, i år fra den 27. marts, dog kun hvis vi har frivillige containervagter, – så meld dig som vagt og skriv dit navn på listen, der er anbragt i skabet på redskabscontaineren! Containervagten har ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE sække, plastik, jord, beton m.v. der kommer i, og at grene ikke er større end 1 – 1,5 m lange.

De små affaldscontainere ude på vejen er til – Restaffald, der tømmes hver onsdag, startende 23. marts, sidste gang 9. november – Papir/pap: fredag hver 4. uge, startende 25. marts, sidste gang 11. november – Glas/metal/plastic: som Papir/pap Private grønne affaldsspande Tømmes hver 4. torsdag, i alt 10 gange; 10. marts – 7. april – 5. maj – 2. juni – 30. juni – 28. juli – 25. august – 22. september – 20. oktober – 17. november

Fællesarbejde: Vi mødes i fælleshaven, have nr. 13, kl. 10.00 lørdag d. 7. maj – lørdag d. 25. juni (husk hækklipper) – lørdag d. 6. august – lørdag d. 10. september. Pause kl. 11 og så slutter vi af med smørrebrød og forfriskninger i fælleshaven ca. kl. 12.00.

§ 8. 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af stien uden for egen have. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. (200 kr.) Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. .

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes. Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område! Overtrædelse vil betyde omgående opsigelse af lejemålet.

Alle havelåger skal være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld. Samt have synligt nummer.

Byggeansøgning/vedtægter: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside: http://aarhuskredsen.dk/ eller ved henvendelse til formanden. Fundamenter og faskiner skal godkendes af bestyrelsen, inden byggeriet kan fortsætte.

Festudvalget: Hvis du vil deltage, så kontakt formanden.

Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning. I løbet af juni udvælger vi præmiehaver.

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Da postomdeling er blevet langtrukken, bekostelig og ustabil, udsender vi normalt informationer på mail/sms. Brug eventuelt foreningspostkassen ved fælleshaven (nr. 13), men send helst en e-mail. Adresseliste: Kontroller om der er fejl i den medsendte adresseliste, og send rettelser til ulla-holm@hotmail.com

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Spildevandskloakering af kolonihaver

main13

Side med sidste nyt fra Århuskredsen
ANG: KLOAKERING I KOLONIHAVERNE

SIDSTE NYT – 5. august 2015: Aarhus Kommune betaler anlægsudgifterne til kloakeringen, og havejejerne tilbagebetaler beløbet via en forhøjelse af areallejen over 30 år. I gennemsnit vil areallejen stige med godt 300 kroner per måned.

Det er Teknisk udvalgs indstilling til Byrådet til behandling onsdag den 8.maj 2013
Betaling for kloakering af kommunalt ejede kolonihaver Udvalget kunne ikke tiltræde Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling.

Et flertal bestående af Steen B. Andersen, Jan Ravn Christensen, Jette Jensen og Henrik Vestergaard anbefaler, at kloakeringen finansieres af Aarhus Kommune, og at tilbagebetalingen fra kolonihaveejerne sker via forhøjelse af areallejen. Det forudsættes, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen.

Niels Christian Selchau-Mark anser det ikke for at være en kommunal kerneopgave at eje kolonihaver og anbefaler derfor, at kolonihaverne sælges.
Ango Winther og Niels Brammer var forhindret i at være til stede under sagens behandling den 29. april 2013.

Fra byrådsmødes afholdelse den 8. maj 2013 Sag 17.
Betaling for kloakering af kommunale ejede kolonihaver.

Et næsten enig byråd med vestremanden Vestergård i spidsen vedtog at Århus Kommune kloakere kolonihaverne til havelågen og udgiften bliver en højere jordleje til haveforeningerne.
Det økonomiske skal behandles senere, hvor det også blev oplyst i byrådet ,at Århuskredsen bliver indkaldt til møde med Århus Kommune.
Der var et ændringsforslag fra de konservative om at haveejer kunne købe deres kolonihaver, men det blev nedstemt.
Århuskredsen er meget tilfreds med det vedtagne forslag, det håber vi også at haveejerne er tilfredse med.
Det var det ønsker vi kom frem med på vores møde med Århus Kommune.
Århus Kommune skal behandle det økonomiske i deres budget til efteråret.

Markedsleje og ventelister.

Kolonihaver skal igen være for alle
Regeringen, DF og EL vedtager lovændring, som betyder lavere leje og åbne ventelister til landeis kolonihaver.
Det skal være muligt for danskere i alle indtægtsgrupper at have adgang til en kolonihave. Sådan lyder præmissen bag en lovændring, som et flertal af Folketingets partier vedtog mandag.
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har vedtaget, at kommuner og andre offentlige ejere af kolonihaver kan sætte lejen lavere end markedsprisen.
– Selve kolonihavetanken er indbegrebet af sol, sommer og god stemning, og kolonihaver er et socialt og kulturelt fænomen, vi har dyrket i Danmark i mere end 100 år, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF).

Den private grønne plet

– For en stor gruppe danskere er det den eneste mulighed, de har, for at få deres helt private, grønne plet. Nu giver vi kommunerne og staten mulighed for at sætte et overkommeligt leje for kolonihavepriserne, hvor flest muligt kan være med, tilføjer hun.
Statsforvaltningen Hovedstaden slog fast tilbage i 2009, at kommunerne ikke måtte leje kolonihaver ud til under markedspris. Det skabte en forventning om, at kolonihavepriserne ville stige.
Som ejer af cirka 65 procent af landets 62.000 kolonihaver får kommunerne og staten nu mulighed for at leje ud til under markedspris.

Skal oprette åbne ventelister

Ændringen af kolonihaveloven betyder desuden, at staten og kommunerne også skal oprette åbne ventelister, så det bliver mere gennemskueligt for dem, der drømmer om at fa deres egen kolonihave
– Kolonihaver var på vej til udelukkende at blive fristeder for dem med de højeste indtægter, og det er slet, slet ikke meningen med kolonihaverne, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann.
– Derfor er Dansk Folkeparti varme tilhængere af lovændringen, så alle, der har interesse for at få en kolonihave, nu kan skrive sig op på en venteliste, tilføjer han.
Ændringen af kolonihaveloven betyder desuden, at områder, der tidligere var anført som “ikke varige”, kan indmeldes som varige og dermed sikres mod fremtidig nedlæggelse.
Lovændringen træder i kraft l. juli 2013. Citat fra Jyllandsposten
Oplægget til finansiering af kloakering af kolonihaver Oplægget til byrådets budget

Sidste nyt ang. kloakering i kolonihaverne 26. november 2013

Aarhus Byråd får snarest forelagt ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af de fire haveforeninger samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt omfattende lejeforhøjelse som følge af kloakering af kolonihaverne.

Kloakeringen af de fire haveforeninger ved Brabrandsøen er i øjeblikket i EU udbud. Afgørelsen ventes i sidste halvdel af februar. Herefter er det planen, at entreprenør skal i gang hurtigst muligt.