«

»

apr 23

Print denne Indlæg

Forårsbrev 2019

Forårsbrev april 2019

Kære Kolonihavefolk

Generalforsamlingen er vel overstået, og vi sender jer et referat, en medlemsliste, og nogle praktiske oplysninger som kan gemmes til senere brug. Husk også at I altid kan finde relevante oplysninger på foreningens hjemmeside: www.haveforeningenkirkevangen.dk – og i foreningens opslagskasser.

Hækklipning: Alle hække skal være klippet inden d. 1. juli, og igen inden d. 1. oktober. Hækafklip på græsset skal fjernes. Som udgangspunkt er hækhøjden 1.60 m.

Haveaffald: Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaverne i hele Århus området.

Stor grøn container: Er kun til ”grønt” haveaffald, og da afbrænding af haveaffald ikke længere må foretages i haverne, er der opstillet en aflåst container til haveaffald. Den er placeret ved redskabscontaineren, og vil være åben hver søndag fra 13.00 til 14.00. Det er dog kun hvis vi har frivillige containervagter, den vil blive åbnet – så meld dig som containervagt til Keld Mandsfeldt Andersen – Tlf.: 21 60 18 24 – eller skriv dit navn på listen, der er anbragt på redskabscontaineren!

De små affaldscontainere: Er kun til husholdningsaffald, og der må ikke anbringes noget som helst ved siden af!

Fællesarbejde: Vi mødes i fælleshaven kl. 10.00

Lørdag d. 27. april – Lørdag d. 15. juni (Hæk klipning fælles – husk hækklipper) – Lørdag d. 27. juli – Lørdag d. 14. september.

Der bydes på smørrebrød og forfriskninger samme sted ca. kl. 12.00

§ 8. 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse afveje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af stien udenfor egen have. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. (200 kr.) Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste, at der altid køres efter forholdene, og at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes. Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område! Overtrædelse vil betyde omgående opsigelse af lejemålet.

Alle havelåger skal være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld.

Byggeansøgningsvedtægter: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside: http: aarhuskredsen.dk – eller ved henvendelse til formanden.

Fundamenter og faskiner skal godkendes af bestyrelsen, inden byggeriet kan fortsætte.

Festudvalget: Hvis du vil hjælpe i fælleshaven, så kontakt have 28.

Fælleshaven: Vi har i skrivende stund ikke modtaget planerne for fælleshaven pga. skift af festudvalg. Vi opfordrer til at I holder øje med udhængs skabene vedr. information omkring åbning af fælleshaven.

Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt (ca. en gang om måneden) foretage havevandring, for besigtigelse af havernes tilstand. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning.

I begyndelsen af juni udvælger vi præmiehaver, til videre bedømmelse af kredskonsulenten.

Mobil tlf./e-mailadresser: Husk altid at meddele adresseændringer til foreningen!

Da postomdeling er blevet langtrukken, bekostelig og ustabil, overvejer vi at udsender informationer med e-mail/sms. Så oplys venligst jeres mobiltlf.nr. /e-mail.

Brug eventuelt foreningspostkassen ved fælleshaven, men send helst en e-mail.

Adresseliste: Kontroller om der er fejl i den medsendte adresseliste, og send rettelser til Ulla-holm@hotmail.com

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/foraarsbrev-2019/