«

»

apr 13

Print denne Indlæg

Forårsbrev 2021

Forårsbrev 2021 – Haveforeningen Kirkevangen
Kære Kolonihavefolk!
Vi plejer at holde generalforsamling i slutningen af marts måned, men på grund af
Coronavirus bliver den også i år udsat. Vi satser på det bliver i slutningen af maj i
stedet for, I får nærmere besked.
Her får I lige et mindre forårsbrev med nogle praktiske oplysninger vedr. det at være lejer i
Haveforeningen Kirkevangen.
Der bliver åbnet for vandet lørdag den 27. marts kl. 11.
Foreningens hjemmeside hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk – og foreningen har
6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne.
Alle hække skal være klippet inden 1. juli og igen inden 1. oktober. Hækafklip på græsset
skal fjernes. Som udgangspunkt er hækhøjden 1.60 m. Det er vigtigt at huske også at klippe
sin hæk ind, da en lastbil / ambulance skal have nem adgang til de forskellige kolonihaver.
• Haveaffald: Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaverne i hele Århus området.
• Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald udfor have 38. Den vil være
åben hver søndag fra 13 til 14, i år fra den 28. marts, dog kun hvis vi har frivillige
containervagter, – så meld dig som vagt til Keld Mandsfeldt Andersen – Tlf.: 21 60 18 24 –
eller skriv dit navn på listen, der er anbragt på redskabscontaineren! Containervagten har
ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE sække, jord, beton m.v. der kommer i.
De små affaldscontainere ude på vejen er til

 • Restaffald, der tømmes hver onsdag, startende 24. marts, sidste gang 10. november
 • Papir/pap: fredag hver 4. uge, startende 2. april, sidste gang 12. november
 • Glas/metal/plastic: som Papir/pap
  Private grønne affaldsspande Starter tømning 11. marts og fortsætter hver 4. torsdag, i alt
  10 gange;
 1. marts – 8. april – 6. maj – 3. juni – 1. juli – 29. juli – 26. august – 23. september –
 2. oktober – 18. november
  • Fællesarbejde: Vi mødes i fælleshaven kl. 10.00 lørdag d. 24. april – lørdag d. 19. juni
  (Hæk klipning fælles – husk hækklipper) – lørdag d. 24. juli – lørdag d. 11. september.

Der sluttes af med smørrebrød og forfriskninger samme sted ca. kl. 12.00.
§ 8. 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse
af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved
vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at
holde sin del af stien uden for egen have. Bestyrelsen kan indkalde foreningens
medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer,
der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. (200 kr.) Pålagt bod betragtes
som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. .
Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og
parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er
tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes.
Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på
haveforeningens område! Overtrædelse vil betyde omgående opsigelse af lejemålet.
• Alle havelåger skal være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld. Samt have
synligt nummer.
• Byggeansøgning/vedtægter: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri
påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside:
http://aarhuskredsen.dk/ eller ved henvendelse til formanden.
• Fundamenter og faskiner skal godkendes af bestyrelsen, inden byggeriet kan fortsætte.
• Festudvalget: Hvis du vil deltage, så kontakt formanden.
• Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for
besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde,
da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner
til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning.
I begyndelsen af juni udvælger vi præmiehaver til videre bedømmelse af kredskonsulenten.

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Da postomdeling
er blevet langtrukken, bekostelig og ustabil, udsender vi normalt informationer på
mail/sms. Brug eventuelt foreningspostkassen ved fælleshaven (nr. 13), men send helst en
e-mail.
• Adresseliste: Kontroller om der er fejl i den medsendte adresseliste, og send rettelser til
ulla-holm@hotmail.com
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/foraarsbrev-2021/