«

»

jul 27

Print denne Indlæg

Generalforsamling 2019

640x360-solsikke001

Referat fra Haveforeningen Kirkevangen

Generalforsamling 23. marts 2019.

Der var mødt 30 medlemmer af foreningen op. De repræsenterede 22 haver.

Formanden byder velkommen. Steen bliver valgt til dirigent, Karin som referent.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, gennemgår dagsordenen og giver ordet til formanden som fremlægger:

 

Bestyrelsens beretning 2018

Livets gang i Havekolonien kirkevangen er gået meget stille og roligt i 2018

Beretningen vil kun omhandle en i bund og grund velfungerende forening, med en god økonomi og et godt sammenhold. Sådan skal det være, og det skal vi naturligvis takke medlemmerne for.

Jeg vil gerne fremhæve nogle af de ting som vi havde med i bestyrelsens beretning for 2017.

Der nævnte vi at kommunen havde sendt os en faktura på snerydning på 12.000 kr. for snerydning og vi frygtede hvad faktura nummer 2 lød på, og vi fik chokket da fakturaen kom og der igen stod over 12.000 kr. på næste faktura, så vi stod med en udgift på snerydning til kommunen på over 24.000 kr. selvom der ingen sne eller frost havde været. Så vi valgte at opsige samarbejdet med kommunen og pladsmanden blev spurgt om han ville tage sne tjansen i stedet, dette sagde han ja til.

Vi begyndte derefter at gå lidt i clinch med kommunen og trine som vores kontaktperson hedder, blev ved med at vi skulle betale osv. selvom vi havde sendt indsigelser.

Men så kom vi til at tænke på at vi ville da meget gerne se en underskrevet kontrakt vedr. snerydningen med kommunen, og efter en del mail-korrespondance frem og tilbage imellem trine og mig som stadig gerne ville se den kontrakt, som aldrig har eksisteret – modtog vi til sidste en kreditnota på sidst fremsendte faktura.

Vi nævnte også sidste år at vi skulle til at sortere affald, og der blev leveret en ekstra container til glas og metal.

I har nok også alle set at Abildgården er jævnet med jorden, og at der skal bygges nyt demens center.

I den forbindelse blev vi kontaktet af Århus kommune, samt det firma der skal bygge det nye, omkring brug af vores fælles grønne areal, som de gerne ville ”låne” til parkeringsplads for deres medarbejdere. Pladsmanden og Jeg blev hurtigt enige om at de ikke bare skulle ”låne” arealet, men at de måtte etablere 3 nye parkeringspladser på arealet efter endt brug.

I starten satte de sig lidt på bagbenene, og ville ikke give/lave noget på arealet for at ”låne” det. Det accepterede vi ikke, da vi stadig skal betale jordleje til Århus kommune for arealet, så vi bad dem om at finde andre parkeringspladser til deres medarbejdere og deres skurvogne.

Det endte så med at Henning Skaarup fra Århus Kommune kontaktede Århus Kredsen, for at høre hvorfor at Kirkevangen ikke ville låne arealet ud ”gratis”. Jeg svarede selv på henvendelsen ude i kredsen og det endte i at vi naturligvis får etablere de parkeringspladser når de er færdige med at anvende arealet.

Vi afholdte også en ekstra ordinær generalforsamling, vedr. A/B ordningen omkring kloakering.

A – ordning:

Er hvor entreprenøren kun laver hovedledningen, som stopper ude ved vejen (Havegangen). Derefter skal man selv sørge for at få gravet op og lagt rør, før kolonihavehuset kan tilsluttes.

Pris nu 250,- kr. pr. måned – stiger ikke, men kan evt. falde da kloakeringen bliver udliciteret ved hver omgang

B – ordning:

I god tid før stikledningen skal føres ind til huset, udleveres tegning fra entreprenør, med forslag til placering af stikledning og brønd på grunden.

Hvis man ønsker en anden placering, kan det aftales. Fast pris pr. måned:

50,- kr. Plus A ordningen. (i alt ca. 300,- kr. pr. md.)

Bestyrelsen foreslår at vi vælger at gå med B ordningen, så stikledningen/brønd bliver lagt ind til huset.

B ordningen blev valgt.

I den forbindelse har bestyrelsen valgt at stille et forslag til dette års generalforsamling. (kan være det udgår pga. for lidt mødte medlemmer)

Der var også lidt have salg – Interne flytninger i 2018

Salg af kolonihaver 2 salg og 2 interne flytninger (2018) Ane/Simon flyttede fra 50 til 41, Ulla flyttede fra 57 til 49. 50 blev solgt til Anna-Siri, 57 blev solgt til Claus Hommelhof)

Februar 3 salg 23 Anders er flyttet i 4 Bjarke, 57 Claus er flyttet i 4 Lasses, 31 er solgt til Niels, 57 er solgt til Troels samt 23 er solgt til Camillie, og vi vil naturligvis ønske vores nye medlemmer velkommen i vores dejlige koloni.

Der var i 2018 kolonihave Kongres i Odense, hvor der skulle tages stilling til ca. 80 nye forslag f.eks. ændringer i vedtægten, om der skulle slettes et og eller erstattes med et måske, tillæg til byggereglerne, ændringer i pris på vurderinger osv. Så det var 2 lange dage med mange indlæg om meget forskelligt.

Det mest væsentlige der blev besluttet som gælder os alle, er at det er blevet lovpligtigt at have brandforsikring.

Jeg har modtaget en mail fra forsikring mægleren, som kan tilbyde en brandforsikring til mellem 225 og 295 kr. pr år. Hvis i ønsker information til Christian må i endelig sige det til mig, så skal jeg sørge for at i får kontakt info på ham.

Fælleshaven køre jo også som den skal, folk er flinke til at hjælpe med at sidde og sælge drikkevare, lotteri osv. Vi havde naturligvis håbet på at se flere af de nye kolonister, og vi kan kun opfordre dem til at komme og hygge med os når vi møder dem. Maja gør et stort stykke arbejde der og det er vi meget meget glade for, og det vil vi naturligvis gerne takke hende for.

Præmiehaverne for 2018 blev Pia i have 29, Kirsten i have 36, Lisbeth i have 48 modtog kredspræmien. Karin i have 38 modtog flidspræmie.

Bestyrelsen har besluttet at åbne for vandet sidste weekend i marts og lukke for vandet sidste Weekend i oktober, dette passer med den periode hvor vi må overnatte i haverne. Men det kan jo ændre sig med det forslag som er indkommet i år.

Så er der jo også lidt fra kredsen og andet. Først det gode.

Et arrangement som hedder konsulenten tilbyder.

Der er tilknyttet en havekonsulent til Århus kredsen, som vi kan anvende og som kredsen betaler, der er 3 forskellige arrangementer som vi kan få betalt hvis vi er interesseret.

Havevandring special – En speciel ting det omhandler, f.eks. podning eller andet.

Kursus i ’Fornuftig Havedrift’

Nu ved jeg at konsulenten også har et arrangement der hedder snapsesmagning, da han selv brygger omkring 25 forskellige snapse, men det er desværre ikke noget kredsen dækker.

Så til det lidt mere alvorlige.

Truende lovforslag

Regeringen arbejder pt. på et forslag for Københavns kommune som kan være ødelæggende for kolonihaver, som indtil videre har været beskyttet af kolonihaveloven.

Forslaget rammer ikke kun København, men vil ramme kolonihaver i hele landet. Der arbejdes hårdt i forbundet/kredsen på at lovforslaget ikke skal ødelægge kolonihavernes beskyttelse.

Forslaget fra regeringen åbner op for at, alle landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihaver kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri.

Tvisten i forslaget er er det ligger et frivilliges element, som betyder at kommunerne kun kan omplacere, hvis de berørte haveforeninger er enige i omplaceringen.

Så det kræver at 75% af medlemmer siger OK for at selve haveforeningen skal omplaceres, og jeg kunne ikke tænke mig at det nogensinde ville komme i spil her i Kirkevangen.

Nu nærmer jeg mig afslutningen af bestyrelsens beretning men vil da lige slutte af med et citat fra selveste Storm P ”Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis din egen skyld, for der er masser af ting i verden at være ulykkelig over.”

Dette var bestyrelsens beretning for 2018.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål

Regnskab for 2018:
Ulla gennemgår regnskabet og forklarer begreber
opskrivninger stiger, vi har allerede 45 på listen, så det giver også en stigende indtægt.
Bod/ rykkere: nogen der ikke aflæser vand, betaler leje for sent, ikke deltager i fællesarbejde.
Snerydning: vi har kæmpet for at vi ikke skulle betale og de gav sig
Container og vognmand: faldet i 2018 skyldes forbrug af ral i 2017.
Renovation og boligbidrag. Er ikke steget, men der er 3 regninger på, fordi kommunen sendte en regning for sent.

Spørgsmål: forsikring for hvad? Ulla fandt policerne frem og forklarede at det drejer sig om 2 typer af forsikring. Den største del er det at vi er forsikret via kolonihaveforbundet for: underslæb, bestyrelsesansvar, ulykkesforsikring ved fællesarbejde o.a., ansvarsforsikring ved fællesarbejde.
Den anden del er brand og tyveriforsikring af vores fælleshus og redskaber (traktor)

Regnskab godkendt.

Indkomne forslag:

 • ”Bestyrelsen foreslår, at der opspares 100 kr. pr. have pr. måned til henlæggelser indtil kloakering opstart, hvorefter opkrævningen ændres til halvårlig betaling.”

  Forslag fra bestyrelsen bortfalder, fordi vi skal være 2/3 af medlemmer tilstede på generalforsamlingen for at kunne tage beslutning om det, og det er vi ikke.

  Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte kan beslutte om forslaget skal vedtages eller forkastes.

 • Forslag fra have nr. 32: ” jeg foreslår, at der ikke vinterlukkes for vandet i haveforeningen Kirkevangen.”

  Diskussion og kommentarer.

  Der blev stillet ændringsforslag, om: at lukke for vandet 1. december og åbnet for vandet 1. marts.

  Og ændringsforslag om: at lukke for vandet 1. november og åbnet for vandet 1. marts

  Forslag 2) kom til afstemning ved håndsoprækning og faldt

  Begge ændringsforslag blev sat til afstemning og faldt

Budget for 2019:

Der foreslås en stigning på 200 kr. om året. Da der ikke har været stigning i udgiften fællesudgifter i en del år.
Spørgsmål: hvordan er de tidligere års underskud blevet dækket? Vi har haft en egenkapital, der var stor nok til at dække underskuddet. Vi har brug for en buffer, til hvis der er uforudsete udgifter. Budgettet godkendes.

Valg:

Thomas er genvalgt som formand

Jytte er genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Keld er valgt som bestyrelsesmedlem 2 år

Camilia (nr. 23) er valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år

Karin Mandsberg (nr. 38) er valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år

Poul Uggerhal er genvalgt som revisor for 2 år

Steen (nr. 20) er valgt som kritisk revisor suppleant for 1 år

Festudvalg: Thomas have nr. 28.

Evt.:

Spørgsmål vedr. husdyrhold i kolonihaver: må vi holde høns?
Det har været oppe på et kredsbestyrelsesmøde, og det må vi ikke

Spørgsmål vedr. højde på træer: der er ikke nogen regler lige nu. Spørgsmålet har været behandlet på kongressen, men der er ikke kommet nogen ændringer i reglerne.

Højde på hække: reglerne siger 1,60 m. hele vejen rundt om haven.

Træer langs cykelstien, som skygger og ødelægger fliserne: bestyrelsen har kontaktet kommunen, men de vil ikke skære dem ned eller fælde dem. Kommunen har dog erkendt at det er deres opgave at sørge for beskæring (det har de gjort) og omlægning af fliserne (det har de ikke gjort endnu)

Lovpligtig brandforsikring: alle skal være brandforsikret fra 2019. Kontakt formanden hvis I vil benytte jer af det tidligere omtalte tilbud.

Tømningsdage for dem der har en grøn (privat) container til grønt affald:
11. april; 9. maj; 6. juni; 4. juli; 1. august; 29. august; 26. september; 24. oktober; 21. november

Referat skrevet af: Karin Pedersen have nr. 53

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/generalforsamling-2015/