«

»

jul 27

Print denne Indlæg

Høringssvar vedr. kloakering indsendt af Haveforeningen Kirkevangen 2010

main1

Høringssvar angående spildevandsplan 2010 – 2012
Indsendt af Haveforeningen Kirkevangen, Skovvangsvej 49

Af spildevandsplanen fremgår det at der planlægges at gennemføre kloakering af samtlige kolonihaver i Århus inden 2021. Begrundelsen er at spildevandsbortskaffelsen for de ikke kloakerede haver kan udgøre et problem for grundvand og overfladevand, ligesom den kan udgøre et hygiejnisk problem.

Vi ser kloakering af samtlige kolonihaver, som en meget dyr løsning i forhold til den miljømæssige gevinst.
Løsningen er dyr både for kommunen, der skal lave kloakanlægget og for den enkelte havelodslejer, der skal betale tilslutningsafgift, udgift til etablering af toilet i haven og vandafledningsafgift fremover.
Dette kan på længere sigt have stor betydning for om man har lyst til at beholde sin have og om haven kan sælges. Så vi ser det samtidigt som et slag mod selve kolonihavetanken. Vi kan frygte at kolonihaveområder efterhånden vil fremstå som bynære sommerhus områder.

Miljøgevinsten vil være meget lille for netop vores område, da:
– vi ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser, med 1300 m til nærmeste område med almindelige drikkevandsinteresser.
– vi ligger 1400 m fra kysten
– vi ligger 2600 m fra nærmeste indvindingsboring (industri)
– vi ligger 5000 m fra nærmeste beskyttelseszone for indvindingsboring
– vi ligger 800 m fra nærmeste sø/vandhul (Universitetsparken)
Derudover er der forsvindende få af vores medlemmer der bor i haverne i sommerhalvåret. Disse har i øvrigt etableret muldtoilet, og deres ”spildevandsudledning” udgør derfor ikke noget problem for grundvandet eller overfladevandet. Over 80 % af medlemmerne bor desuden i nærområdet.

Ydermere er det vel kun 1 % af vandforbruget i kolonihaverne der bruges i husholdningen, de resterende 99 % anvendes til havevanding. Derfor ser vi det som et urimeligt krav hvis vi i fremtiden skal betale vandafledningsafgift.

Vi vil foreslå en differentieret plan, således at områder, der ikke belaster hverken drikke- eller badevand skal kunne gå fri af den dyre kloakering og at der i stedet arbejdes på at finde lovlige og forsvarlige løsninger i de enkelte foreninger.
Det kan være etablering af fælleshus med toiletbygning, som enten skal være tilsluttet kloakanlægget eller have en godkendt samletank.
Det kan være en tilføjelse til vedtægterne om at haverne skal have en løsning for håndtering af spildevand indenfor en vis årrække (f.eks. inden år 2025).
Det kan være at når haver sættes til salg skal der laves en løsning for spildevandshåndtering; den nye lejer vil få forelagt de muligheder der er og vil eksempelvis have ét år til at få etableret et muldtoilet el.lign.

På vegne af Haveforeningen Kirkevangen
Jens Kenny Bang (formand)
Ålesundsvej 12
8200 Århus N
Se flere høringssvar på Århus Kommunes hjemmeside:
http://www.aarhus.dk/politik/Debat/Spildevandsplan.aspx

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/hoeringssvar-2010/