FORÅRSBREV 2023 – Haveforeningen Kirkevangen

Kære Kolonihavefolk!

Her får I lige et mindre forårsbrev med nogle praktiske oplysninger vedr. det at være lejer i Haveforeningen Kirkevangen. 

Hvert år bliver der åbnet for vandet den sidste lørdag i marts kl. 11. Og hvert år lukkes igen for vandet den første søndag i november.

Foreningens hjemmeside hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk – og foreningen har 6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne. 

Alle hække skal være klippet inden 15. juli (rykket af hensyn til ynglende fugle) og igen inden 1. oktober iht gældende bestemmelser. Hækafklip på græsset skal fjernes. Som udgangspunkt er hækhøjden 1.60 m ud mod ralgang og 1.80 mod naboer og offentlige veje. Det er vigtigt at huske også at klippe sin hæk ind, da en evt. lastbil / ambulance skal kunne få adgang til de forskellige haver. 

• Haveaffald: Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaver i hele Århus.

 • Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald udfor have 38. Den vil være åben hver søndag fra 13 til 14, dog kun hvis vi har frivillige container­vagter, – så meld dig som vagt ved at skrive dit navn og havenummer på listen, der er anbragt på containeren ved siden af, under halvtaget. Containervagten har ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE plastsække, jord, beton m.v. der kommer i, samt at grene ikke må have en længde, der overstiger 1 til 1,5 meter.

De små affaldscontainere ude på vejen er til

– Restaffald, der tømmes hver onsdag, startende 22. marts, sidste gang 10. november

– Papir/pap: fredag hver 4. uge, startende 31. marts, sidste gang 10. november

– Glas/metal/plastic: som Papir/pap

Private grønne affaldsspande   Starter tømning 6. april og fortsætter hver 4. torsdag,;

4. maj – 1. juni – 29. juni – 27. juli – 24. august – 21. september -19. oktober – 16. november

• Fællesarbejde: Vi mødes i fælleshaven, have 13, kl. 10.00 lørdag d. 13. maj – lørdag d. 24. juni (Hækklipning på fællesareal – tag gerne hækklipper med) – lørdag d. 6. august – lørdag d. 9.september. Der holdes pause med forfriskninger kl. 11 og der sluttes af med smørrebrød samt øl og vand ca. kl. 12.00.

§ 8. 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af stien uden for egen have. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. (200 kr.) Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. . 

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes. Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område! Overtrædelse vil betyde omgående opsigelse af lejemålet. 

• Alle havelåger skal være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld. Samt have synligt nummer. 

• Byggeansøgning/vedtægter: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside: http://aarhuskredsen.dk/ eller ved henvendelse til formanden. 

• Festudvalget: Hvis du vil deltage, så kontakt formanden. 

• Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning. 

I løbet af juni udvælger de to vindere fra sidste år samt 1 fra bestyrelsen årets præmiehaver. 

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Da postomdeling er blevet langtrukken, bekostelig og ustabil, udsender vi normalt informationer på mail/sms.

• Adresseliste: Kontroller om der er fejl i den medsendte adresseliste, og send rettelser til ulla-holm@hotmail.com

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 😊 😊 😊