FORÅRSBREV 2024 – Haveforeningen Kirkevangen

Kære Kolonihavefolk!

Hermed  forårsbrev 2024 med nogle praktiske oplysninger vedrørende det at være lejer i Haveforeningen Kirkevangen. 

Hvert år bliver der åbnet for vandet den sidste lørdag i marts. I år er det den 30. marts kl. 12.

Det er en god ide at komme samme dag for at se efter, at vandet ikke fosser ud fra en åben vandhane, eller om et toilet løber. Og specielt i år, hvor vi lige har udskiftet stophanerne. De skal gerne afprøves.

Og hvert år lukkes igen for vandet den første søndag i november. Det er den 3. november, hvor standeren stryges, og vi får en pølse og lidt at drikke 😊

Foreningens hjemmeside hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk – og foreningen har 6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne. 

Se nederst i nyhedsbrevet angående liste med navne og telefonnumre.

Alle hække skal være klippet inden 15. juli og igen inden 1. oktober iht gældende bestemmelser. Hækafklip på græsset skal fjernes. Det er vigtigt at huske også at klippe sin hæk ind, da en evt. lastbil/ambulance skal kunne passere. 

 Haveaffald: Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaver i hele Århus.

 • Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald ud for have 38. Den vil være åben hver søndag fra kl. 13 til 14, dog kun hvis vi har frivillige container­vagter – så meld dig endelig som vagt ved at skrive dit navn og havenummer på listen, der er anbragt på den røde container, under halvtaget. Containervagten har ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE plastsække, jord, beton m.v. der kommer i, samt at grene ikke må have en længde, der overstiger 1 til 1,5 meter.

De små affaldscontainere ude på vejen er til:

– Restaffald og madaffald. De tømmes hver onsdag fra marts til begyndelsen af november (uge 45).

– Papir/pap og tekstil: De tømmes fredag hver 4. uge, første gang 5. april (uge 14), derefter 3. maj (uge 18) osv. indtil uge 45.

– Glas/plast samt metal og fødevarekartoner: Tømmes som papir/pap

Fire kolonister har private tohjulede spande til haveaffald. Tømning starter den 4. april og fortsætter hver 4. torsdag. Den 4. april er i uge 14, dernæst torsdag den 2. maj (uge 18), torsdag i uge 22 osv. indtil uge 45.

• Vi har fællesarbejde (som regel 4 gange om året): Vi mødes i fælleshaven, have 13, kl. 10.00:
– lørdag den 25.. maj
– lørdag den 29. juni
– lørdag den 31. august
– lørdag den 28. september.

Vi holder pause med forfriskninger kl. 11.15, og der sluttes af med en bid brød samt øl og vand senest kl. 12.30.

§ 17 i vores ordensreglement lyder: Såfremt en have ikke er repræsenteret ved enten fællesarbejde i henhold til foreningens vedtægter §8.1 eller dækker én containervagt i løbet af havesæsonen, betales et gebyr på 200 kr.

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes.

Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område!

• Alle havelåger skal have synligt nummer og være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld.

• Byggeansøgning: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside eller ved henvendelse til formanden. 
OBS! Nye forenklede regler er tilgængelige.

•Bestyrelsen er ansvarlig for følgende  aktiviteter: standerhejsning, fællesarbejder, generalforsamling, besøg af havekonsulent, standerstrygning.

Hvis du har gode ideer og/eller lyst til at være tovholder på andre arrangementer, så henvend dig til bestyrelsen. Nogle har allerede ved generalforsamlingen meldt sig til at stå for nogle arrangementer. Det vil der blive informeret nærmere om i løbet af sæsonen. Hvis du vil deltage, så kontakt formanden. 

• Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning. 

I løbet af sommeren udvælger kredsen vinderne af årets præmiehaver

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Vi udsender fortrinsvis informationer til jer på mail eller sms.

• Adresseliste: Vi må ikke sende en liste med navne og telefonnumre rundt uden først at have fået samtykke til det. Det kan være godt at stå på en sådan liste, hvis for eksempel nogen har set, at der har været indbrud, at der er brud på et vandrør eller andet, så venligst med tilbage til formanden på
ulla-holm@hotmail.com

Uanset om du ønsker at stå på sådan en liste eller ej: Listen vil blive sendt ud til alle i Kirkevangen, hvor de, der har sagt ja til det, vil fremgå. Skriv også telefonnummer, så vi kan være sikre på at det er opdateret.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 😊 😊 😊