Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

NYE STOPHANER i haverne Referat fra ekstraordinær Generalforsamling 10. januar 2024

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2024

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling vil alle stophaner i haverne blive udskiftet.

Der er lavet aftale med Flemming Sørensen VVS om at udføre arbejdet. Det sker i perioden 11. til 18. marts 2023.

Alle havelejere får besked i nærmeste fremtid angående adgang til de enkelte haver i forbindelse med udskiftningen.

KLOAKERING – DISPENSATION

Alle haveforeninger i Aarhus Kommune bliver kloakeret i disse år.
Men det skal for god ordens skyld præciseres, at der ikke er pligt til at etablere toilet i de enkelte haver. Det er kun, hvis der etableres toilet og/eller vask med afløb, at installationen skal tilsluttes kloak af en autoriseret kloakmester.

Ønsker den enkelte havelejer ikke få lavet disse installationer, skal der ansøges om dispensation ved Aarhus Kommune.

Nedenstående tekst vil kunne anvendes ved ansøgning om dispensation:

Da der kun anvendes vand til havevanding, og der ikke etableres toilet eller håndvask/køkkenvask i haven, der kræver spildevandsafledning, anmodes der om dispensation fra kravet om tilslutning til det kommunale kloaksystem.

Med venlig hilsen
Xxxx Xxxxxxx
Have nr. xx
Haveforeningen Kirkevangen

Dispensationen sendes til klimaogvand@mtm.aarhus.dk

HAVEVANDRING – PRÆMIER 2023

Traditionen tro skal der igen i år uddeles præmier for veldyrket have og en flidspræmie. Vinderne vælges af sidste års vindere, have 26 og 27, og Anita deltager som repræsentant for bestyrelsen. Hvis I har lyst til at vise jeres have frem, så er det på lørdag d. 12. august kl. 12, at dommerkomiteen går en runde i foreningen.

Sidste års vindere:

FORÅRSBREV 2023 – Haveforeningen Kirkevangen

Kære Kolonihavefolk!

Her får I lige et mindre forårsbrev med nogle praktiske oplysninger vedr. det at være lejer i Haveforeningen Kirkevangen. 

Hvert år bliver der åbnet for vandet den sidste lørdag i marts kl. 11. Og hvert år lukkes igen for vandet den første søndag i november.

Foreningens hjemmeside hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk – og foreningen har 6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne. 

Alle hække skal være klippet inden 15. juli (rykket af hensyn til ynglende fugle) og igen inden 1. oktober iht gældende bestemmelser. Hækafklip på græsset skal fjernes. Som udgangspunkt er hækhøjden 1.60 m ud mod ralgang og 1.80 mod naboer og offentlige veje. Det er vigtigt at huske også at klippe sin hæk ind, da en evt. lastbil / ambulance skal kunne få adgang til de forskellige haver. 

• Haveaffald: Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaver i hele Århus.

 • Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald udfor have 38. Den vil være åben hver søndag fra 13 til 14, dog kun hvis vi har frivillige container­vagter, – så meld dig som vagt ved at skrive dit navn og havenummer på listen, der er anbragt på containeren ved siden af, under halvtaget. Containervagten har ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE plastsække, jord, beton m.v. der kommer i, samt at grene ikke må have en længde, der overstiger 1 til 1,5 meter.

De små affaldscontainere ude på vejen er til

– Restaffald, der tømmes hver onsdag, startende 22. marts, sidste gang 10. november

– Papir/pap: fredag hver 4. uge, startende 31. marts, sidste gang 10. november

– Glas/metal/plastic: som Papir/pap

Private grønne affaldsspande   Starter tømning 6. april og fortsætter hver 4. torsdag,;

4. maj – 1. juni – 29. juni – 27. juli – 24. august – 21. september -19. oktober – 16. november

• Fællesarbejde: Vi mødes i fælleshaven, have 13, kl. 10.00 lørdag d. 13. maj – lørdag d. 24. juni (Hækklipning på fællesareal – tag gerne hækklipper med) – lørdag d. 6. august – lørdag d. 9.september. Der holdes pause med forfriskninger kl. 11 og der sluttes af med smørrebrød samt øl og vand ca. kl. 12.00.

§ 8. 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af stien uden for egen have. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. (200 kr.) Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. . 

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes. Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område! Overtrædelse vil betyde omgående opsigelse af lejemålet. 

• Alle havelåger skal være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld. Samt have synligt nummer. 

• Byggeansøgning/vedtægter: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside: http://aarhuskredsen.dk/ eller ved henvendelse til formanden. 

• Festudvalget: Hvis du vil deltage, så kontakt formanden. 

• Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning. 

I løbet af juni udvælger de to vindere fra sidste år samt 1 fra bestyrelsen årets præmiehaver. 

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Da postomdeling er blevet langtrukken, bekostelig og ustabil, udsender vi normalt informationer på mail/sms.

• Adresseliste: Kontroller om der er fejl i den medsendte adresseliste, og send rettelser til ulla-holm@hotmail.com

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 😊 😊 😊

SÅDAN BLIVER DU CONTAINERVAGT

CONTAINEREN ER ÅBENT SØNDAGE KL 13 TIL 14, første gang 27. marts i 2022

 1. Du skriver dig på listen i opslagskassen.
 2. Søndagen før din vagt, henter du nøglen ved containeren, og får den udleveret af den forrige vagt. Så har du en uge til rådighed.
 3. Du har ansvar for at der kun kommer grønt affald i containeren.
 4. Du bestemmer selv om du vil åbne containeren uden for normal åbningstid.
 5. Du må komme grønt affald i containeren når det passer dig.  (Du kan jo ikke benytte containeren samtidig med at du er containervagt)
 6. Du har ansvaret – så det er dig der bestemmer.

ANSVARLIG FOR CONTAINEREN ER KARIN MANDSBERG, HAVE 38 HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, eller DU MELDER DEN FYLDT

Standardvedtægter for Haveforeningen Kirkevangen

§ 1. Foreningens navn:

1.1.
Foreningens navn er Havekolonien Kirkevangen. Dens hjemsted er Skovvangsvej 49, Århus Kommune.

§ 2. Formål og virke:

2. 1.
Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. nr. 67: e, f, g, h, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundets Århus-kreds, og nærværende vedtægt.
2. 2.
Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Kolonihaveforbundets Århus-kreds. Nærværende bestemmelser er at tinglyse som byrde på foreningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundets Århus-kreds.
2. 3.
Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§ 3. Medlemmer:

3. 1.
Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer). Passive medlemmer har ikke adgang til foreningens generalforsamling.
3. 2.
Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Århus Kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
3. 3.
Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt og øvrige bestemmelser lagt på området er gældende for lejeforholdet.
3. 4.
Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark.

§ 4. Kapitalindskud og hæftelse:

4. 1.
Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted.
4. 2.
Kapitalindskuddet forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.

4. 3.
I forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, samtidig med overdragelse til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales senest 1 måned efter udtrædelsesdagen. Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 4.1, således som dette er opgjort primo det regnskabsår hvor udtræden finder sted. Såfremt udtræden sker uden, at det ud trådte medlems have samtidig med udtrædelsen, overdrages til et nyt eller andet medlem, skal tilbagebetaling af indskuddet ske senest 1 måned efter, at et nyt eller andet medlem har overtaget haven.
4. 4.
Det erlagte kapitalindskud kan ikke af 3’die mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.
4. 5.
I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af Kolonihaveforbundets Århus-kreds, og som ikke tilbagebetales ved udtræden.
4. 6.
Medlemmerne hæfter prorata for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

§ 5. Lejeafgift til foreningen:

5. 1.
Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling udfra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, el opsætning og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.
5. 2.
Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.
5. 3.
Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 100 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. for hver forsinket indbetaling.
5. 4.
Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.
5. 5.
Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at tinglyse pantstiftende.

§ 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede:

6. 1.
Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
6. 2.
Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
6. 3.
Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihaveforbundets Århus-kreds “Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder”. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7.
6. 4.
Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne Vedtægts § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Opsigelse eller ophævelse af lejemål:

7. 1.
Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.
7. 2.
Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.
7. 3.
Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
7. 4.
Hvis medlemmet med lejemål under den grønne lejekontrakt ikke inden 3 måneder og medlemmet med lejemål efter 1.januar 2004 med den nye lejeaftale ikke inden 4 uger efter opsigelse/ophævelse har bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse eller er afhændelsen i strid med bestemmelser herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på.
Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m.
Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.
7. 5.
Afgår medlemmet ved døden gælder følgende: – at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen. – at en person med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldets indtræden, har samme ret. – at myndige slægtninge i op – og nedstigende linie har samme ret. (Jfr. § 3 stk. 3.2, stk. 3.3 og stk. 3.4)
7.6.
Et hvert medlem har ret til at overdrage sin have til myndige slægtninge i op – og nedstigende linie. (Jfr. § 3 stk. 3.2, stk. 3.3 og stk. 3.4) Overdragelsen er betinget af, at der foretages værdiansættelse af have og bebyggelse.

§ 8. Pligtarbejde / Fællesarbejde:

8. 1.
Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren – og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

§ 9. Generalforsamlingen:

9. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
9. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
4) Indkomne forslag.
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand/kasserer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8) Valg af revisorer og suppleanter.
9) Valg af vurderingsudvalg og suppleanter.

9. 3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.
9. 4.
Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.
9. 5.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned efter regnskabsårets udløb, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne.
9. 6.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.
9. 7.
Hvert havelod har to stemmer.
9. 8.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9. 9.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer, hvortil kræver 2/3 flertal, – og når det drejer sig om: Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinært indskud, jfr. § 5 pkt. 5.1 eller haveforeningens eventuelles opløsning. Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 ad de afgivne stemmer.
9.10.
Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

§ 10. Bestyrelsen:

10. 1.
Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.
10. 2.
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov.
10. 3.
Ved valg af tillidsrepræsentanter må der højst vælges en repræsentant fra den enkelte havelod, dog undtaget valg til underudvalg under bestyrelsen, Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2 – og 1 årige. Genvalg kan finde sted. Såfremt formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratrædelse ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.
10.4
For en 2 års periode vælger generalforsamlingen et vurderingsudvalg på tre personer og vurderingssuppleanter efter behov.

10. 5.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden ind til næste generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratrædelse på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje. Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.
10. 6.
I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.
10. 7.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.
10. 8.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.
10. 9.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte, anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det.
10. 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen afgør og bedømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.
10.11.
Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes, jfr. pkt. 10.5.
10.12.
Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb. Der kan kun hæves penge i pengeinstitut af kasserer og formand i forening. Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.
10.13.
Formand og kasserers samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m. v. dækkes af foreningen. Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Tegningsret:

11. 1.
I forhold udadtil tegnes foreningen af formanden.

§ 12. Regnskab og revision:

12. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.
12. 2.
For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for 1 år 2 revisorsuppleanter. Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.
12. 3.
Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

§ 13. Foreningens opløsning:

13. 1.
Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.
13. 2.
Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.
13. 3.
Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Århus Kommune, DSB, Strukturdirektoratet under Fødevareministeriet og Kolonihaveforbundets Århus-kreds er løbende.

§ 14. Vedtægtsændringer:

14. 1. Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihaveforbundets Århus-kreds til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling.

Således vedtaget på Århus-kredsens generalforsamling den 24. februar 1997.

§ 7 revideret på kredsgeneralforsamlingen 22. februar 2001.

§ 7 stk.4 og § 10 stk. 4 revideret på kredsgeneralforsamlingen 25. februar 2004. 

Vand, toilet og el installation

KLOAKERING er gennemført i haveforeningen i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023.

I løbet af 2023 tilsluttes de enkelte haver til hovedledningen.

Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt.
Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige.
El-installation
Der er installeret el i haveforeningen, men kun 5 haver er endnu tilsluttet. Tilslutningen koster på nuværende tidspunkt ca. 30.000 kr. + ca. 10.000 kr. for Installationen i huset, og må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Hvis I vil installere strøm i kolonihavehuset skal I henvende jer til en autoriseret elinstallatør, som derefter vil foretage sig det nødvendige.
Vandaflæsning.
I august/september sender bestyrelsen skema ud til alle haver, hvorpå man skriver hvad måleren står på. Bestyrelsen gemmer tallene fra de foregående år og beregner hvor meget de enkelte haver har brugt.
For at kunne få overblik over vandforbruget (og om det passer med det totalforbrug vandværket har aflæst), er det vigtigt at alle afleverer deres måleraflæsning til tiden.På generalforsamlingen i 2004 blev følgende tillæg vedtaget:
”Hvis den enkelte have ikke 2, på hinanden følgende, gange har aflæst vanduret koster det 200 kr. i bøde. Differencen mellem det aflæste vand og hovedmåleren vil blive fordelt mellem de haver, der ikke har aflæst vanduret.”
Vand betales sammen med havelejen i januar.
 

Vurdering og salg af haver 2022

Hvis din have skal sælges/vurderes, så henvend dig til foreningens formand:

Ulla Holm – mobil 60196750

mail: kirkevangenhf@gmail.com

Procedure vedr. vurdering og salg af haver:

 1. Lejer henvender sig til formanden vedr. salg og vurdering.

 2. Formanden sender en opsigelsesformular til lejer.

 3. Lejer sender underskreven opsigelse tilbage til formanden.

 4. Lejer kontakter vurderingsudvalget.

 5. Vurderingsudvalget vurderer haven. Eventuelle forklaringer fra lejer ( eks. skal drivhus vurderes, hvor gammelt er huset el.a.) gives inden vurderingen.

Betaling gives inden vurdering direkte til vurderingsudvalget.

Optimalt kan der være aftalt med formand og kasserer at møde op efter vurderingen, så tvivlsspørgsmål kan afgøres umiddelbart.

 1. Vurderingsskema udfyldt i 3 eksemplarer afleveres til formanden.

 2. Formand kontakter lejer med henblik på underskrift af vurdering og aftale om salg.

 3. Formand kontakter købere.

 4. Ved salg er, udover køber og sælger, både formand og kasserer tilstede.