Alle indlæg af Haveforeningen Kirkevangen

Web administrator, fotos og skribent

Kommende arrangementer i sæsonen 2024

Lørdag den 3. august kl. 13
Hyggearrangement med pizza i Fælleshaven, have 13.
Tilmelding samt egenbetaling på 20 kr. til Steen på tlf. 41 44 44 39 senest den 26. juli.
Øl, vand og vin til 10 kr. pr. genstan

Onsdag den 21. august fra kl. 16
Havekonsulent Carsten Juul besøger haveforeningen. Emnet er kompostering.

Søndag den 29. september kl. 14 – 17
Plantebyttedag/loppemarked på pladsen ved containeren.

Lørdag den 5. oktober fra kl. 17
Høstfest i Reginehøjs festlokaler, Kornbakke Allé 56.
Egenbetaling på 125 kr. pr. person. Der serveres mad for både kødspisere, vegetarer og glutenallergikere.
Byd gerne ind med festlige indslag.
Tilmelding senest den 15. september.

Nærmere informationer om arrangementer følger via nyhedsbrev.

KLOAKERING – DISPENSATION

Alle haveforeninger i Aarhus Kommune bliver kloakeret i disse år.
Men det skal for god ordens skyld præciseres, at der ikke er pligt til at etablere toilet i de enkelte haver. Det er kun, hvis der etableres toilet og/eller vask med afløb, at installationen skal tilsluttes kloak af en autoriseret kloakmester.

Ønsker den enkelte havelejer ikke få lavet disse installationer, skal der ansøges om dispensation ved Aarhus Kommune.

Nedenstående tekst vil kunne anvendes ved ansøgning om dispensation:

Da der kun anvendes vand til havevanding, og der ikke etableres toilet eller håndvask/køkkenvask i haven, der kræver spildevandsafledning, anmodes der om dispensation fra kravet om tilslutning til det kommunale kloaksystem.

Med venlig hilsen
Xxxx Xxxxxxx
Have nr. xx
Haveforeningen Kirkevangen

Dispensationen sendes til klimaogvand@mtm.aarhus.dk

HAVEVANDRING – PRÆMIER 2023

Traditionen tro skal der igen i år uddeles præmier for veldyrket have og en flidspræmie. Vinderne vælges af sidste års vindere, have 26 og 27, og Anita deltager som repræsentant for bestyrelsen. Hvis I har lyst til at vise jeres have frem, så er det på lørdag d. 12. august kl. 12, at dommerkomiteen går en runde i foreningen.

Sidste års vindere:

FORÅRSBREV 2024 – Haveforeningen Kirkevangen

Kære Kolonihavefolk!

Hermed  forårsbrev 2024 med nogle praktiske oplysninger vedrørende det at være lejer i Haveforeningen Kirkevangen. 

Hvert år bliver der åbnet for vandet den sidste lørdag i marts. I år er det den 30. marts kl. 12.

Det er en god ide at komme samme dag for at se efter, at vandet ikke fosser ud fra en åben vandhane, eller om et toilet løber. Og specielt i år, hvor vi lige har udskiftet stophanerne. De skal gerne afprøves.

Og hvert år lukkes igen for vandet den første søndag i november. Det er den 3. november, hvor standeren stryges, og vi får en pølse og lidt at drikke 😊

Foreningens hjemmeside hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk – og foreningen har 6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne. 

Se nederst i nyhedsbrevet angående liste med navne og telefonnumre.

Alle hække skal være klippet inden 15. juli og igen inden 1. oktober iht gældende bestemmelser. Hækafklip på græsset skal fjernes. Det er vigtigt at huske også at klippe sin hæk ind, da en evt. lastbil/ambulance skal kunne passere. 

 Haveaffald: Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaver i hele Århus.

 • Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald ud for have 38. Den vil være åben hver søndag fra kl. 13 til 14, dog kun hvis vi har frivillige container­vagter – så meld dig endelig som vagt ved at skrive dit navn og havenummer på listen, der er anbragt på den røde container, under halvtaget. Containervagten har ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE plastsække, jord, beton m.v. der kommer i, samt at grene ikke må have en længde, der overstiger 1 til 1,5 meter.

De små affaldscontainere ude på vejen er til:

– Restaffald og madaffald. De tømmes hver onsdag fra marts til begyndelsen af november (uge 45).

– Papir/pap og tekstil: De tømmes fredag hver 4. uge, første gang 5. april (uge 14), derefter 3. maj (uge 18) osv. indtil uge 45.

– Glas/plast samt metal og fødevarekartoner: Tømmes som papir/pap

Fire kolonister har private tohjulede spande til haveaffald. Tømning starter den 4. april og fortsætter hver 4. torsdag. Den 4. april er i uge 14, dernæst torsdag den 2. maj (uge 18), torsdag i uge 22 osv. indtil uge 45.

• Vi har fællesarbejde (som regel 4 gange om året): Vi mødes i fælleshaven, have 13, kl. 10.00:
– lørdag den 25.. maj
– lørdag den 29. juni
– lørdag den 31. august
– lørdag den 28. september.

Vi holder pause med forfriskninger kl. 11.15, og der sluttes af med en bid brød samt øl og vand senest kl. 12.30.

§ 17 i vores ordensreglement lyder: Såfremt en have ikke er repræsenteret ved enten fællesarbejde i henhold til foreningens vedtægter §8.1 eller dækker én containervagt i løbet af havesæsonen, betales et gebyr på 200 kr.

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes.

Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område!

• Alle havelåger skal have synligt nummer og være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld.

• Byggeansøgning: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside eller ved henvendelse til formanden. 
OBS! Nye forenklede regler er tilgængelige.

•Bestyrelsen er ansvarlig for følgende  aktiviteter: standerhejsning, fællesarbejder, generalforsamling, besøg af havekonsulent, standerstrygning.

Hvis du har gode ideer og/eller lyst til at være tovholder på andre arrangementer, så henvend dig til bestyrelsen. Nogle har allerede ved generalforsamlingen meldt sig til at stå for nogle arrangementer. Det vil der blive informeret nærmere om i løbet af sæsonen. Hvis du vil deltage, så kontakt formanden. 

• Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning. 

I løbet af sommeren udvælger kredsen vinderne af årets præmiehaver

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Vi udsender fortrinsvis informationer til jer på mail eller sms.

• Adresseliste: Vi må ikke sende en liste med navne og telefonnumre rundt uden først at have fået samtykke til det. Det kan være godt at stå på en sådan liste, hvis for eksempel nogen har set, at der har været indbrud, at der er brud på et vandrør eller andet, så venligst med tilbage til formanden på
ulla-holm@hotmail.com

Uanset om du ønsker at stå på sådan en liste eller ej: Listen vil blive sendt ud til alle i Kirkevangen, hvor de, der har sagt ja til det, vil fremgå. Skriv også telefonnummer, så vi kan være sikre på at det er opdateret.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 😊 😊 😊

SÅDAN BLIVER DU CONTAINERVAGT

CONTAINEREN ER ÅBENT SØNDAGE KL 13 TIL 14, første gang 31.. marts i 2024

 1. Du skriver dig på listen i opslagskassen.
 2. Søndagen før din vagt, henter du nøglen ved containeren, og får den udleveret af den forrige vagt. Så har du en uge til rådighed.
 3. Du har ansvar for at der kun kommer grønt affald i containeren.
 4. Du bestemmer selv om du vil åbne containeren uden for normal åbningstid.
 5. Du må komme grønt affald i containeren når det passer dig.  (Du kan jo ikke benytte containeren samtidig med at du er containervagt)
 6. Du har ansvaret – så det er dig der bestemmer.

OBS! Alle har endvidere mulighed for at kontakte én i bestyrelsen med henblik på ekstra åbning af containeren ved behov. Det vil blive imødekommet, så vidt det er muligt.

ANSVARLIG FOR CONTAINEREN ER MARTIN CHRISTENSEN, HAVE 54, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL eller DU MELDER DEN FYLDT.

Vand, toilet og el installation

KLOAKERING er gennemført i haveforeningen i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023.

I løbet af 2023 tilsluttes de enkelte haver til hovedledningen.

Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt.
Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige.
El-installation
Der er installeret el i haveforeningen, men kun 5 haver er endnu tilsluttet. Tilslutningen koster på nuværende tidspunkt ca. 30.000 kr. + ca. 10.000 kr. for Installationen i huset, og må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Hvis I vil installere strøm i kolonihavehuset skal I henvende jer til en autoriseret elinstallatør, som derefter vil foretage sig det nødvendige.
Vandaflæsning.
I august/september sender bestyrelsen skema ud til alle haver, hvorpå man skriver hvad måleren står på. Bestyrelsen gemmer tallene fra de foregående år og beregner hvor meget de enkelte haver har brugt.
For at kunne få overblik over vandforbruget (og om det passer med det totalforbrug vandværket har aflæst), er det vigtigt at alle afleverer deres måleraflæsning til tiden.På generalforsamlingen i 2004 blev følgende tillæg vedtaget:
”Hvis den enkelte have ikke 2, på hinanden følgende, gange har aflæst vanduret koster det 200 kr. i bøde. Differencen mellem det aflæste vand og hovedmåleren vil blive fordelt mellem de haver, der ikke har aflæst vanduret.”
Vand betales sammen med havelejen i januar.
 

Vurdering og salg af haver 2024

Hvis din have skal sælges/vurderes, så henvend dig til foreningens formand:

Ulla Holm – mobil 60196750

mail: kirkevangenhf@gmail.com

Procedure vedr. vurdering og salg af haver:

 1. Lejer henvender sig til formanden vedr. salg og vurdering.

 2. Formanden sender en opsigelsesformular til lejer.

 3. Lejer sender underskreven opsigelse tilbage til formanden.

 4. Lejer kontakter vurderingsudvalget.

 5. Vurderingsudvalget vurderer haven. Eventuelle forklaringer fra lejer ( eks. skal drivhus vurderes, hvor gammelt er huset el.a.) gives inden vurderingen.

Betaling gives inden vurdering direkte til vurderingsudvalget.

Optimalt kan der være aftalt med formand og kasserer at møde op efter vurderingen, så tvivlsspørgsmål kan afgøres umiddelbart.

 1. Vurderingsskema udfyldt i 3 eksemplarer afleveres til formanden.

 2. Formand kontakter lejer med henblik på underskrift af vurdering og aftale om salg.

 3. Formand kontakter købere.

 4. Ved salg er, udover køber og sælger, både formand og kasserer tilstede.

Ordensreglement for Haveforeningen Kirkevangen

Ordensreglement for Haveforeningen Kirkevangen

§1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og at værne om havefreden samt at yde medlemmerne vejledning og støtte.

§2. Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundets Århus kreds og Kolonihaveforbundet for Danmark. Medlemmerne modtager derigennem kolonihavebladet samt vejledning angående havens dyrkning, bekæmpelse af sygdomme på træer og buske mv. ved Århus-kredsens havekonsulent, efter nærmere aftale.

§3. Overdragelse af haver til ny lejer må kun ske gennem foreningens formand eller kasserer. Ved salg skal al gæld, som påhviler haven, være betalt til foreningen. Køberen betaler et gebyr ved indmeldelse i foreningen – p.t. 200 kr. Havesalg skal foregå ifølge foreningens venteliste. Ved opskrivning på haveforeningens venteliste betales et gebyr som p.t. er på 100 kr. Opskrivningen fornys årligt ved at indbetale 100 kr. til foreningen. Ved lejemålets ophævelse foretages en værdiansættelse af have og bebyggelse i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4. Anke over vurderingssummen kan indsendes til Kolonihaveforbundets Århus kreds, hvis vurdering er afgørende og ikke kan appelleres. Ved vurdering af haven, betaler sælger et vurderingsgebyr p.t. 1.500 kr. plus kørsel 170 kr. Indmeldelsesgebyr og vurderingsgebyr fastsættes af Århus-kredsens generalforsamling.

§4. Havelejen betales halvårligt omkring d.31/1 og d.31/7. Ved for sen indbetaling af haveleje opkræves et gebyr på 100 kr. En regning er for sent indbetalt, hvis den ikke er betalt senest den førstkommende bankdag efter den på opkrævningen noterede sidste dato for rettidig indbetaling. Gebyret opkræves med næste ordinære regning, eller ved udsendelse af rykker. Kassererens afgørelse, af hvorvidt en regning er for sent indbetalt, er gældende.

§5. Medlemmerne er pligtige til at holde deres hække og vejstykke i god orden. Sten, grene, affald og lign. må ikke henkastes på gange og pladser. Hækken skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang inden 15. juli, og anden gang inden 1. oktober. Den enkelte havelod skal omgives af klippede hække med en maksimal højde mod haveveje og stier på 1.60 meter, og med et minimum på 1.00 meter. Hvis havelejer ikke ordner sin have/havegang efter påbud fra bestyrelsen, vil haveforeningen få en gartner til at udføre arbejdet. Regningen vil blive tilsendt havelejeren. Hvis regningen ikke betales af havelejeren, betales den af foreningen. Beløbet vil efterfølgende blive afkrævet af lejeren. Betales regningen stadig ikke, vil haven blive opsagt. Haverne skal forsynes med tydeligt nummer. Bestyrelsen efterser jævnligt kolonien.

§6. Husdyrhold må ikke finde sted.

§7. Der må ikke anvendes skydevåben på havekoloniens område, dette gælder også luftgeværer og andre tilsyneladende harmløse skydevåben, som kan anskaffes uden våbentilladelse.

§8. Ingen må forandre bestående vandanlæg, oplukke eller lukke for koloniens anlæg uden henvendelse til bestyrelsen. Det er tilladt at anvende slanger og turbiner til vanding af haven, så længe Århus kommune og foreningens bestyrelse mener at dette er forsvarligt af hensyn til alle medlemmerne. Der kan i perioder indføres vandingsforbud. Misbrug må ikke finde sted. Vandaflæsningen skal sendes til kassereren eller lægges i postkassen i have nr. 13, efter kassererens anvisning. Hvis den enkelte have ikke 2 på hinanden følgende gange har aflæst vanduret koster det 200 kr. i bøde. Differencen mellem det aflæste vand og hovedmåleren vil blive fordelt mellem de haver der ikke har aflæst vanduret. Beløbet vil blive opkrævet sammen med havelejen.

For at hindre ødelæggelse af greb og stophaner bør disse efterses og aktivt betjenes et par gange årligt.

§9. Et medlem har ret til køb af en anden have i foreningen, hvis og når en sådan tilbydes til salg. Medlemmer der er interesseret i at skifte have, skal henvende sig til formanden og opskrives på listen for bytte af haver. Det er købsdatoen på den have der afstås, der er bestemmende for hvem der har første prioritet til køb af den have, der tilbydes til salg. Dog betinges det, at den have som køber er i besiddelse af og forlader, er i orden.

§10. Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i henhold til Kolonihaveforbundets Århus-kreds byggeretningslinjer. Der bliver opkrævet gebyr i forbindelse med byggeansøgninger. Ved nybyggeri og lignende, hvor det er nødvendigt, at der ligger materialer på fællesområdet, skal der, samtidig med, at der søges om tilladelse til dette, gives besked til bestyrelsen om varigheden.

§11. Helårsbeboelse er forbudt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

§12. Motoriseret kørsel og parkering på havegangene er kun tilladt ved af- og pålæsning. Al kørsel og parkering sker på eget ansvar. Det er forbudt at køre mere end 10 km/t på haveforeningens område. I øvrigt er færdselslovens regler gældende i haveforeningen.

§13. Det er ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra haverne.

§14. Foreningen er i besiddelse af en fælleshave nr. 13, som er åben efter behov, jævnfør generalforsamlingsbeslutninger og løbende ønsker og ideer.

§15. Bekendtgørelser angående foreningen finder sted ved opslag på de ved havegangene opsatte kasser og/eller foreningens hjemmeside samt e-mail.

§16. Anlægget af haverne skal altid være således at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Højdebevoksning, frugttræer mv. plantes mindst 2 meter fra skel.

§17. Såfremt en have ikke er repræsenteret ved enten fællesarbejde i henhold til foreningens vedtægter § 8.1 eller dækker én containervagt i løbet af havesæsonen, betales et gebyr på 200 kr.

§18. Alle beløb i ordensreglementet justeres efter behov og gældende bestemmelser. Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2024

10 BRANDGODE RÅD

main14

RØGALARMER REDDER LIV

Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende.

ILDSTEDER OG SKORSTENE

Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer.

LEVENDE LYS OG CIGARETTER

Forlad aldrig – og sov aldrig – i rum med levende lys og tændte cigaretter.

SELVANTÆNDELIGE KEMIKALIER

Klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt, f.eks. i en metalbeholder med låg.

HURTIG HJÆLP

En mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp. Tast 1-1-2 for politi, ambulance og brandvæsen.

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Hvis du brænder haveaffald af, skal det gøres i en olietønde eller lignende – men i øvrigt altid efter gældende myndighedskrævede og lokale regler.

ILDSLUKKER

Hav adgang til slukningsmateriel, f.eks. håndildslukker eller haveslange.

Håndildslukkere skal være godkendte, efterses og tryk prøves efter gældende regler.

GASFLASKER OG BRANDFARLIGE VÆSKER

Opbevar benzin, sprit m.v. med omtanke, f.eks. i et selvstændigt skur.

Gasflasker skalopbevares efter gældende myndighedskrævede og lokale regler.

EL-INSTALLATIONER

Lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskine m.v. ved stikkontakten.

Dæk ikke radiatorer til.

AFSTAND TIL NABO

Hold brandmæssigt forsvarlig afstand til nabo.

HVORDAN UNDGÅR MAN BRAND? Tilstræb størst mulig grad af orden og ryddelighed. Begræns unødig oplagring af brandfarlige effekter (papir, papkasser, plastaffald, brandfarlige væsker, m.m.). Overhold gældende regler om el-installationer, brug af flaskegas, brændeovne, petroleumsovne m.m. Anvend ubrændbare askebægre og lysestager (selvslukkende lys) og begræns i det hele taget brug af åben ild. Ryg aldrig i sengen -asken kunne blive din egen.

SÆRLIGE BRANDFARLIGE OMRÅDER I KOLONIHAVER/SOMMERHUSE

Afbrænding af haveaffald o.l., brug af ukrudstbrændere, tankeløs anvendelse af havefakler anbragt for tæt på hus eller under udhæng, uforsigtig optænding og anvendelse af havegrill. Skjulte farer i form af selvantændelse f.eks. i fernisklude, overbelastede (måske uautoriserede?) el-installationer.

RØGALARMER I KOLONIHAVEHUSE/SOMMERHUSE

Røgalarmer kan korrekt anbragt give en meget tidlig indikering af en begyndende brand eller røgudvikling.

Røgalarmer er kun maksimalt effektive, hvis de anbringes korrekt og vedligeholdes, dvs. kontrol og rettidig udskiftning af batterier, samt periodevis afprøvning. Brug aldrig røgalarmens batteri som nødløsning for anden anvendelse (ur, legetøj). Det er den nat, der starter en brand!

http://www.beredskab.dk

Se Århus Brandvæsen om bålafbrænding