Ordensreglement for Haveforeningen Kirkevangen

Ordensreglement for Haveforeningen Kirkevangen

§1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og at værne om havefreden samt at yde medlemmerne vejledning og støtte.

§2. Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundets Århus kreds og Kolonihaveforbundet for Danmark. Medlemmerne modtager derigennem kolonihavebladet samt vejledning angående havens dyrkning, bekæmpelse af sygdomme på træer og buske mv. ved Århus-kredsens havekonsulent, efter nærmere aftale.

§3. Overdragelse af haver til ny lejer må kun ske gennem foreningens formand eller kasserer. Ved salg skal al gæld, som påhviler haven, være betalt til foreningen. Køberen betaler et gebyr ved indmeldelse i foreningen – p.t. 200 kr. Havesalg skal foregå ifølge foreningens venteliste. Ved opskrivning på haveforeningens venteliste betales et gebyr som p.t. er på 100 kr. Opskrivningen fornys årligt ved at indbetale 100 kr. til foreningen. Ved lejemålets ophævelse foretages en værdiansættelse af have og bebyggelse i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4. Anke over vurderingssummen kan indsendes til Kolonihaveforbundets Århus kreds, hvis vurdering er afgørende og ikke kan appelleres. Ved vurdering af haven, betaler sælger et vurderingsgebyr p.t. 1.500 kr. plus kørsel 170 kr. Indmeldelsesgebyr og vurderingsgebyr fastsættes af Århus-kredsens generalforsamling.

§4. Havelejen betales halvårligt omkring d.31/1 og d.31/7. Ved for sen indbetaling af haveleje opkræves et gebyr på 100 kr. En regning er for sent indbetalt, hvis den ikke er betalt senest den førstkommende bankdag efter den på opkrævningen noterede sidste dato for rettidig indbetaling. Gebyret opkræves med næste ordinære regning, eller ved udsendelse af rykker. Kassererens afgørelse, af hvorvidt en regning er for sent indbetalt, er gældende.

§5. Medlemmerne er pligtige til at holde deres hække og vejstykke i god orden. Sten, grene, affald og lign. må ikke henkastes på gange og pladser. Hækken skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang inden 15. juli, og anden gang inden 1. oktober. Den enkelte havelod skal omgives af klippede hække med en maksimal højde mod haveveje og stier på 1.60 meter, og med et minimum på 1.00 meter. Hvis havelejer ikke ordner sin have/havegang efter påbud fra bestyrelsen, vil haveforeningen få en gartner til at udføre arbejdet. Regningen vil blive tilsendt havelejeren. Hvis regningen ikke betales af havelejeren, betales den af foreningen. Beløbet vil efterfølgende blive afkrævet af lejeren. Betales regningen stadig ikke, vil haven blive opsagt. Haverne skal forsynes med tydeligt nummer. Bestyrelsen efterser jævnligt kolonien.

§6. Husdyrhold må ikke finde sted.

§7. Der må ikke anvendes skydevåben på havekoloniens område, dette gælder også luftgeværer og andre tilsyneladende harmløse skydevåben, som kan anskaffes uden våbentilladelse.

§8. Ingen må forandre bestående vandanlæg, oplukke eller lukke for koloniens anlæg uden henvendelse til bestyrelsen. Det er tilladt at anvende slanger og turbiner til vanding af haven, så længe Århus kommune og foreningens bestyrelse mener at dette er forsvarligt af hensyn til alle medlemmerne. Der kan i perioder indføres vandingsforbud. Misbrug må ikke finde sted. Vandaflæsningen skal sendes til kassereren eller lægges i postkassen i have nr. 13, efter kassererens anvisning. Hvis den enkelte have ikke 2 på hinanden følgende gange har aflæst vanduret koster det 200 kr. i bøde. Differencen mellem det aflæste vand og hovedmåleren vil blive fordelt mellem de haver der ikke har aflæst vanduret. Beløbet vil blive opkrævet sammen med havelejen.

For at hindre ødelæggelse af greb og stophaner bør disse efterses og aktivt betjenes et par gange årligt.

§9. Et medlem har ret til køb af en anden have i foreningen, hvis og når en sådan tilbydes til salg. Medlemmer der er interesseret i at skifte have, skal henvende sig til formanden og opskrives på listen for bytte af haver. Det er købsdatoen på den have der afstås, der er bestemmende for hvem der har første prioritet til køb af den have, der tilbydes til salg. Dog betinges det, at den have som køber er i besiddelse af og forlader, er i orden.

§10. Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i henhold til Kolonihaveforbundets Århus-kreds byggeretningslinjer. Der bliver opkrævet gebyr i forbindelse med byggeansøgninger. Ved nybyggeri og lignende, hvor det er nødvendigt, at der ligger materialer på fællesområdet, skal der, samtidig med, at der søges om tilladelse til dette, gives besked til bestyrelsen om varigheden.

§11. Helårsbeboelse er forbudt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

§12. Motoriseret kørsel og parkering på havegangene er kun tilladt ved af- og pålæsning. Al kørsel og parkering sker på eget ansvar. Det er forbudt at køre mere end 10 km/t på haveforeningens område. I øvrigt er færdselslovens regler gældende i haveforeningen.

§13. Det er ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra haverne.

§14. Foreningen er i besiddelse af en fælleshave nr. 13, som er åben efter behov, jævnfør generalforsamlingsbeslutninger og løbende ønsker og ideer.

§15. Bekendtgørelser angående foreningen finder sted ved opslag på de ved havegangene opsatte kasser og/eller foreningens hjemmeside samt e-mail.

§16. Anlægget af haverne skal altid være således at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Højdebevoksning, frugttræer mv. plantes mindst 2 meter fra skel.

§17. Såfremt en have ikke er repræsenteret ved enten fællesarbejde i henhold til foreningens vedtægter § 8.1 eller dækker én containervagt i løbet af havesæsonen, betales et gebyr på 200 kr.

§18. Alle beløb i ordensreglementet justeres efter behov og gældende bestemmelser. Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2024